2016/2017 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Ç A Ğ R I

 

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00’da Aydın-Muğla Karayolu üzeri 4. Km Tariş Tesisleri Efeler / AYDIN adresinde bulunan KOOPERATİFİMİZ TOPLANTI SALONUNDA yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız              29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 11.00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

 

S. S. 46 NO’LU

AYDIN PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

                       

 

GÜNDEM

 

 1. Açılış ve divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

 

 1. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,

 

 1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016/2017 iş yılı faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, TTK 397 maddesi uyarınca henüz denetlenmemiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının (Bakanlığın 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca) denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,

 

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oya sunulmasının TTK 397 maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş olduğundan (Bakanlığın 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca) denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,

 

 1. Kooperatifin 11.04.2013 tarihinden başlayarak 2017/2018 iş yılı dahil denetimini yapacak denetçinin belirlenmesi (TTK 397/5 hükmü kapsamında Yönetmelik yürürlüğe konulur ise karar verilemesi gerekecek aksi halde görüşülmeden geçilecektir.)

 

 1. Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılın bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 1. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 7.maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 29.12.2016 tarih 21086960 sayılı onayı ile yürürlüğe giren ve 12 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımızın gtb.gov.tr resmi internet sitesinde yayınlanan Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin II. maddesinin 3. ve 6. fıkralarında, 13. maddesinde, 16. maddesinin l. fıkrasında, 17. maddesinin I/(a) bendinde, 23. maddesinin 2/(a) ve (b) bentlerinde, 29. maddesinin 1. fıkrasında, 44/I- (c) bendinde, 58. maddesinin l/(A)-(a) alt bendinde yapılan değişikliklere Kooperatifimiz tarafından intibak işleminin15/06/2017 tarihinde tamamlandığının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

 

 1. Kooperatifimizin 29 Kasım 2016 tarihli Genel Kurulunda yönetim kuruluna verilen yetkiler uyarınca yapılan iş ve işlemlerin, personel işlemleri, kredi temini, kredilerin kullanılması,ortaklara ayni veya nakdi kredi dağıtımı, hizmet bedeli veya gider katılım payı alınması, ürün alım ve satışı, Birliğe ürün teslim edilmemesi, Birlik ile diğer ilişkiler konusunda yapılan uygulamanın, Kooperatifimize ait işletmenin fason olarak çalıştırılması hususundaki uygulamanın ve diğer uygulamalar ile bunlarla ilgili işlemlerin genel kurulun bilgi ve onayına sunulması, bu konularda Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması,

 

 1. Birlik tarafından açılan dava uyarınca Birliğe olan borcumuzun ödenmesi ile buna ilişkin iş ve işlemlerin, borçlanmaların  genel kurulun bilgi ve onayına sunulması,

 

 1. Kooperatifimiz bünyesinde yeni pamuk işleme tesisi kurulması hakkında karar alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 1. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,

 

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

 

 1. Yönetim Kurulu’na verilecek yetkilerin karara bağlanması,

 

 1. Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma ve ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında yayımlanan veya yayımlanacak Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi konularında; proje başvurusu yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

 1. Dilekler, kapanış.