2017/2018 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE GÜNDEMİ


Ç A Ğ R I

 

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’da Aydın-Muğla Karayolu üzeri 4. Km Tariş Tesisleri Efeler / AYDIN adresinde bulunan KOOPERATİFİMİZ TOPLANTI SALONUNDA yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız              29 Kasım 2018 Perşembe günü saat 11.00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

 

S. S. 46 NO’LU

AYDIN PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1-Açılış, Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

 

2-Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması için Divana yetki verilmesi,

 

3-Yönetim kurullarımız tarafından hazırlanan (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2013/7 sayılı genelge uyarınca incelenmesi müzakere edilmesi ve oya sunulması geriye bırakılan, Bakanlığın 11.01.2018 tarih 2018/1 sayılı Genelgesi uyarınca Kooperatifin defter kayıtlarını tutmayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş olan) 11.04.2013-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015, 01.08.2015-31.07.2016, 01.08.2016-31.07.2017 dönemlerine ait  ve 01.08.2017-31.07.2018  dönemine ait faaliyet raporlarının ve bilanço, finansal tabloların ayrı ayrı okunması, ayrı ayrı müzakeresi,

 

4-Bakanlığın 11.01.2018 tarih 2018/1 sayılı Genelgesi uyarınca, 11.04.2013-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015, 01.08.2015-31.07.2016, 01.08.2016-31.07.2017 dönemlerine ait  ve 01.08.2017-31.07.2018  dönemine ait Kooperatifin defter kayıtlarını tutmayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi tarafından düzenlenmiş, yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve finansal tablolar hakkında hazırlanmış denetim raporlarının okunması, genel kurula sunulması,

 

5-11.04.2013-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015, 01.08.2015-31.07.2016, 01.08.2016-31.07.2017 ile 01.08.2017-31.07.2018 Dönemlerine ait bilanço ve finansal tabloların ayrı ayrı oylanması,

 

6-11.04.2013-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015, 01.08.2015-31.07.2016, 01.08.2016-31.07.2017 ile 01.08.2017-31.07.2018 dönemlerinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

 

7-11.04.2013-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015, 01.08.2015-31.07.2016, 01.08.2016-31.07.2017, 01.08.2017-31.07.2018  dönemlerine ait denetçi belirlenmesi hakkındaki  Kooperatif Yönetim Kurulu kararlarının onaylanması ve  Kooperatifin 2018/2019 iş yılı için denetimini yapacak Kooperatifin defter kayıtlarını tutmayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçinin belirlenmesi,

 

8- Kooperatifimizin 29 Kasım 2017 tarihli Genel Kurulunda yönetim kuruluna verilen yetkiler uyarınca yapılan iş ve işlemlerin, personel işlemleri, kredi temini, kredilerin kullanılması, ortaklara ayni veya nakdi kredi dağıtımı, hizmet bedeli veya gider katılım payı alınması, ürün alım ve satışı, Birliğe ürün teslim edilmemesi, Birlik ile diğer ilişkiler konusunda yapılan uygulamanın, Kooperatifimize ait işletmenin fason olarak çalıştırılması hususundaki uygulamanın ve diğer uygulamalar ile bunlarla ilgili işlemlerin genel kurulun bilgi ve onayına sunulması, bu konularda Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması,

 

9-Kooperatifimiz Anasözleşmesi’nin 94.maddesi doğrultusunda, Kooperatifin, çalışma politika ve varsa stratejileri değişikliklerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılın bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

10- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu’na verilecek diğer yetkilerin karara bağlanması,

 

11-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

 

12-Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma yardımlarının desteklenmesi programı ile diğer yatırım-mali destek programlarına, başvuruda bulunmak ve gerekli işlemleri yürütmek,  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında yayımlanan veya yayımlanacak Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer mevzuatlar uyarınca proje başvurusu yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Kooperatifimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

13- Dilekler ve kapanış.